آقای اسماعیل ارکاب

مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

شماره تماس

021-84932056
021-84935024

آقای مرتضي خوش زمهرير

کارشناس امور ایثارگران سازمان مرکزی

شماره تماس

021-84932863

آقای محمد گودرزی

کارشناس امور ایثارگران سازمان مرکزی

شماره تماس

021-84932864

آقای بهرام صمیمی

مسئول ایثارگران بندر شهید رجایی

شماره تماس

076-32123303

آقای امیر حمزه فقیه

مسئول ایثارگران بندر امیرآباد

شماره تماس

011-34512130

آقای احمد قریبی

مسئول ایثارگران بندر بوشهر

شماره تماس

077-31666240
077-31667011

آقای مهدی قیم

مسئول ایثارگران بندر امام خمینی

شماره تماس

061-52285091

آقای حسن تقوا

مسئول ایثارگران بندر نوشهرشماره تماس

011-52112149

آقای اميرايزدي

مسئول ايثارگران بندر انزلی

شماره تماس

013-44992375

خانم سالاروند

مسئول ایثارگران بندر خرمشهر

شماره تماس

061-53507016
061-53507035

آقای فرامرز محمدی

مسئول ایثارگران بندر چابهار

شماره تماس

054-31283000-9